Услуги

Legora-Logo-element

Данъци, данъчни процедури и данъчно планиране

Във връзка с прилагането на Закона за ДДС:

• Регистрация/дерегистрация по ЗДДС в НАП
• Дневници на покупки и продажби, справки – декларации
• VIES декларации
• Интрастат декларации
• Възстановяване на ДДС

Във връзка с прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане:

• Корпоративен данък
• Данъци върху разходите
• Данъци при източника (върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др.)

Във връзка с прилагането на Закона за данъци върху доходите на физически лица:

  • Определяне и деклариране на данък от трудови и други доходи

  • Определяне и деклариране на дължими данъци от чуждестранни лица и др.Във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси:

• Изготвяне и подаване на декларации за придобито недвижимо имущество, декларации за данък дарение, декларации за данък наследство, декларации за придобито движимо имущество.

Други услуги в областта на данъците:

• Финансов анализ и данъчно планиране
• Оптимизиране на данъците в съгласие със законовите разпоредби
• Данъчна стратегия, съобразена със спецификата на дейността
• Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
• Данъчен дю дилиджънс

Legora-Logo-element

Дружеството е специализирано в предоставянето на услуги в следните области:

Качествени финансови решения за бизнеса.